Użytkownik Hasło Pamiętaj mnie Zarejestruj się!
MPwWK-PCM Menu

Regulamin Eliminacji "MPwWK - PCM 2017-2018"
Regulamin Eliminacji „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie

Karpiowym - Polish Carp Masters 2018"
Organizatorem cyklu Eliminacji do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2018 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.1). Prawo ubiegania się o zakwalifikowanie zawodów karpiowych do eliminacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym - Polish Carp Masters 2018 mają osoby fizyczne i prawne, firmy, portale karpiowe, kluby oraz inne organizacje zrzeszające karpiarzy, które organizują w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. zawody dla karpiarzy.

2). Regulamin zawodów ubiegających się o status eliminacji MPwWK - PCM 2018 musi spełniać następujące warunki:
A. zawody muszą odbywać się zgodnie z zasadą złów i wypuść
B. w zawodach musi uczestniczyć co najmniej 15 zespołów dwuosobowych
C. organizator zawodów eliminacyjnych, zwany dalej organizatorem, ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów (co najmniej 2 )
D. Ryby mogą być przetrzymywane w workach karpiowych do czasu przybycia sędziów z zachowaniem odpowiedniej ostrożności w przypadku zbiorników płytkich oraz niesprzyjających warunków pogodowych (upały).
E. zawody powinny trwać nie mniej niż 48 godzin efektywnego łowienia
F. w klasyfikacji zawodów liczą się karpie i amury o masie minimum 2,00 kg

3). W przypadku braku złowionych ryb nie przyznaje się eliminacji do MPwWK - PCM.

4). Wszystkie pozostałe zapisy regulaminów poszczególnych zawodów ustalają ich Organizatorzy.

5). PFWK może na każde zawody wysłać swojego obserwatora, który ma prawo kontroli prawidłowości przeprowadzania eliminacji.

6). Organizator który uzyska dla swych zawodów status eliminacji do MPwWK - PCM 2018 jest zobowiązany używać loga MPwWK - PCM 2018, PFWK na danej imprezie, jak również w materiałach reklamowych i informacyjnych.

7). W każdych zawodach zaliczonych przez PFWK jako eliminacje MPwWK - PCM 2018, Organizator może zgłosić do finału:
A. Maksymalnie jedną drużynę z zawodów, w których startuje od 15-25 drużyn
B. Maksymalnie dwie drużyny z zawodów, w których startuje od 25-30 drużyn
C. Maksymalnie trzy drużyny z zawodów, w których startuje powyżej 30 drużyn

Ponadto

W przypadku zawodów składających się z dwóch (lub więcej) tur, gdzie zwycięzcy wyłaniani są na zasadzie klasyfikacji generalnej całego cyklu, Organizator może zgłosić do finału:

A. Maksymalnie dwie drużyny z cyklu zawodów, w którym łącznie bierze udział od 20-30* drużyn
B. Maksymalnie trzy drużyny z cyklu zawodów, w którym łącznie bierze udział powyżej 30* drużyn
* łączna liczba drużyn w jednej turze nie może być mniejsza, jak 10 zespołów.

8). Eliminacje zdobywane po raz kolejny:
A. Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna która już wcześniej ją zdobyła, o powyższym fakcie organizator eliminacji natychmiast informuje wydział sportu PFWK. Do puli nagród zdobywanych przez daną drużynę organizator dolicza równowartość wniesionej wpłaty za eliminacje do PFWK. Organizator może drużynie wypłacić w gotówce w/w kwotę (ta zostanie mu zwrócona przez PFWK) lub kwota zostanie wypłacona przez PFWK bezpośrednio zawodnikom po ustaleniu szczegółów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu eliminację do finału MPwWK-PCM otrzymuje drużyna która w danych eliminacjach zajęła co najmniej trzecią lokatę. Ta z kolei musi wpłacić do PFWK kwotę za eliminacje ustaloną regulaminem.
B. Jeżeli w danych zawodach eliminację do finału MPwWK-PCM zdobywa drużyna w której jeden z zawodników już wcześniej ją zdobył, o powyższym fakcie organizator eliminacji natychmiast informuje wydział sportu PFWK. Do puli nagród zdobywanych przez daną drużynę organizator dolicza połowę równowartości wniesionej wpłaty za eliminacje do PFWK. Organizator może drużynie wypłacić w gotówce w/w kwotę (ta zostanie mu zwrócona przez PFWK) lub kwota zostanie wypłacona przez PFWK bezpośrednio zawodnikom po ustaleniu szczegółów. Zawodnik zdobywający kwalifikację może w finale MPwWK-PCM :
pkt.1 ) wystartować z innym zawodnikiem który również w tych samych bądź innych eliminacjach zdobył kwalifikację do finału.
pkt.2) wystartować z innym zawodnikiem który w tych samych bądź innych eliminacjach zajął co najmniej trzecią lokatę – taki zawodnik będzie mógł wystartować po wpłaceniu do PFWK połowę kwoty za eliminacje .
pkt.3) wystartować samemu (w drużynie jednoosobowej) łowiąc maksymalnie na dwie wędki oraz stosując maksymalnie dwa markery typu tyczka plus jeden zarzucany wędką.

9). Oddawanie, przekazywanie i odstępowanie kwalifikacji do finału MPwWK - PCM 2018 jest zabronione.
A. Nie dopuszcza się zmian zawodników, zwycięskiej oraz nagrodzonej udziałem w finale drużyny danych eliminacji.
B. Dopuszcza się start jednego zawodnika.

10). Organizator zawodów wpisanych do eliminacji MPwWK - PCM 2018, jest zobowiązany do przekazania relacji z zawodów. Relacja zawierająca dokumentację zdjęciową, listę startową oraz dane zwycięzców klasyfikacji generalnej musi być przesłana nie później niż 7 dni od zakończenia zawodów.

11). Niespełnienie warunków określonych w pkt. 10 skutkować będzie wykreśleniem zawodów z listy eliminacji i rozdysponowaniem miejsca w inny sposób przez PFWK.

12). Całkowita opłata startowa w MPwWK - PCM 2018 wynosi 1500 zł

A. w ramach opłaty startowej organizator do dnia 31.12.2017 r. zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 500 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, tj.:
- 500 zł w przypadku zawodów w których startuje od 15-25 drużyn
- 1000 zł w przypadku zawodów w których startuje od 25-30 drużyn
- 1500 zł w przypadku zawodów w których startuje powyżej 30 drużyn

B. pozostała kwota, tj. 1000 zł od każdego miejsca przyznanego w finale, musi zostać wpłacona przez organizatora na konto PFWK do dnia 30.04.2018 roku.
(** Przypadku zawodów jesiennych będących eliminacjami do MPwWK-PCM 2019 powyższe terminy to :
- termin wpłaty zadatku 15.08.2018
- termin wpłaty pozostałej kwoty 15.09.2018 )

Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie zawodów z listy eliminacji.

13). Organizator którego zawody zostały zakwalifikowane do eliminacji MPwWK - PCM 2018, może wykreślić zawody z cyklu eliminacji tylko drogą pisemną, nie później niż do 30 kwietnia 2018 roku. W takiej sytuacji organizator zwolniony jest z uiszczenia pozostałej kwoty w wysokości 1000 zł. Zadatek nie podlega zwrotowi.

14). W finale uczestniczyć mogą również zespoły uczestniczące w innych zawodach, których Organizatorzy nie wpisali do cyklu eliminacji MPwWK - PCM 2018.

15). W przypadku nie zgłoszenia zawodów przez Organizatora do cyklu eliminacji MPwWK - PCM 2018, zgłoszenia mogą dokonać sami uczestnicy takich zawodów, z zachowaniem następujących warunków:
A. drużyna musi zająć I miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 20-25 drużyn
B. drużyna musi zająć I lub II miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje od 25-30 drużyn
C. drużyna musi zająć I, II lub III miejsce w zawodach organizowanych w Polsce w których startuje powyżej 30 drużyn
D. zawody powinny spełniać kryteria określone dla eliminacji MPwWK - PCM 2018 w pkt. 2
E. uczestnicy sami pokrywają koszty udziału w finale MPwWK - PCM 2018 w wysokości 1500,00 zł od drużyny.

16). Drużyna sama zgłaszająca swój udział do finału MPwWK - PCM 2018 spełniająca wymogi pkt. 2, która nie uczestniczyła w oficjalnych zawodach zaliczonych do eliminacji, zostanie do nich zakwalifikowana dopiero w przypadku, gdy nie zostaną wyczerpane miejsca w Finale MPwWK - PCM 2018 wynikające z przyznanych miejsc kwalifikowanych w eliminacjach do finału MPwWK - PCM 2018.

17). Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmian organizacyjnych.

18). Wszelkie dodatkowe szczegóły zostaną uzgodnione indywidualnie z poszczególnymi Organizatorami zawodów.

19). O każdej zmianie regulaminu, PFWK będzie informować na swym portalu informacyjnym.

20). Przewidywanym terminem Finału MPwWK - PCM 2018 jest pierwsza połowa września 2018 roku. Finał odbędzie się na zbiorniku Dębowa w Reńskiej Wsi.


21). PFWK jako organizator cyklu eliminacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, zaistniałe podczas zawodów eliminacyjnych.

Postanowienia końcowe!

Regulamin dotyczy eliminacji rozgrywanych w okresie od 01.11.2017 do 30.12.2018 w tym eliminacji jesiennych do MPwWK - PCM 2019.

Regulamin nie dotyczy zawodów organizowanych przez PFWK.

Informacja o nagrodach jak i finale MPwWK - PCM 2018 będzie podana na stronach PFWK.

Regulamin Finału MPwWK - PCM 2018 będzie podany na stronie PFWK.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

sport@pfwk.pl

Wydział Sportu PFWK.
Sponsorzy Sektorowi MPwWK-PCM 2017!

SPONSOR SEKTORA "A"

SPONSOR SEKTORA "B"

Open in new window

SPONSOR SEKTORA "C"

SPONSOR SEKTORA "D"

Open in new window

SPONSOR SEKTORA "E"

BIG FISH
ZAWODÓW

Open in new window